Vera svakog čoveka zavisi od  slike Boga koju svako u sebi nosi. Prave slike Boga pomažu osobi da zauzme pravi odnos prema Bogu, da u Bogu pronađe sigurnost i mir, dok pogrešne slike Boga uzrokuju bežanje od Boga ili pobunu protiv njega, a samim tim mogu izazvati duševne poremećaje.

Nemoćni bog

Nemoćni bog, to jeste  bog koji ne može promeniti ovaj svet i ne može ostvariti sve ono što zamisli i zaželi. On može biti dobar i dobronameran, ali pred ljudskom i demonskom zlobom on ostaje nemoćan. Ima ljudi koji veruju u Boga, ali mu se ne mole jer ne veruju da on može promeniti njihovu sudbinu.

Nemilosrdni i okrutni bog

Osoba koja u svojoj psihi nosi sliku okrutnog boga koji kažnjava bez milosti ne može u sebi razviti istinsku ljubav prema takvom Bogu. Istina je da Bog kažnjava zlo, ali je istovremeno i pun milosrđa prema čoveku čak i tada kad on čini zlo. Nekima je to teško da shvate pa onda doživljavaju Boga kao onoga koji je okrutan ne samo prema zlu nego i prema čoveku koji čini zlo.

Deistički ili nezainteresovani bog

Deistički je bog nezainteresovani bog koji nema vremena ni volje za brigu o ovome svetu. On je, doduše, stvorio ovaj svet, ali se više ne brine za njega nego ga je prepustio samome sebi i prirodnim silama da ga dalje vode i upravljaju njime. Danas se sve više širi slika Boga kao neke depersonalizovane kosmičke sile i kosmičke energije sa kojom se ne može uspostaviti lični prijateljski odnos.

Trgovački bog

Trgovački bog, to jest  bog sa kojim se može pogađati, trgovati kao na pijaci. To je bog koji je, doduše, moćan, ali sve njegove usluge se moraju skupo platiti. Takav bog ništa ne poklanja. Sve treba zaslužiti, odnosno kupiti.

Magijski bog

Sliku magijskog boga imaju u sebi one osobe koje misle da na Boga mogu uticati nekim svojim magijskim formulama, strogo određenim ritualima i tome slično. U našu ličnu pobožnost mogu se vrlo lako uvući elementi magijskog mišljenja i doživljavanja Boga. Magijski bog je bog koji bi trebao meni da služi. U ovom slučaju nije primarna vera u Božiju dobrotu, nego vera u čudesnu magijsku moć raznih molitvenih formula i verskih obreda kojima se može uticati na Boga.

Demonizovani bog

Demonizovani je bog najdestruktivnija slika Boga. To je potpuna suprotnost pravoj slici Boga. Demonizovani je bog onaj koji mrzi, laže i ubija. Takav bog progoni čoveka. Takvog boga čovek ne može voleti. Od takvog se boga beži i takav bog se mrzi. Iako retko, ipak je moguće da pojedinci u svojoj psihi nose i takvu sliku Boga.

Sekularizovani bog

U srži sekularizovane slike Boga nije pravi Bog, nego neka stvarnost ovog sveta koja poprima božanske atribute i daje varljivu nadu tamo gde bismo u stvari trebali biti razočarani. Tako država ili vođa mogu poprimiti atribute svemoćnosti. I neograničeno poverenje u nauku  da će ona rešiti sve probleme čovečanstva dovodi do idolatrijestvarnosti ovog sveta koja na kraju razočara čoveka jer ne može ispuniti njegova očekivanja.

Nepouzdani i ćudljivi bog

Nepouzdani ili ćudljivi bog biće je koje nije uvek dobro raspoloženo. Apsolutni vladar koji neke bez zasluge predodređuje za ljubimce, a druge za propast. To je bog na koga se čovek ne može osloniti. Takav bog može čoveka i razočarati pa se, prema tome, na njega ne može uvek računati.

Moralizirajuća slika Boga

To je bog koji sitničavo i osvetoljubivo bdi nad izvršavanjem zapovesti. Jao onome koga zatekne u kakvoj grešci. Pedantni bog koji pažljivo proračunava bilans nad knjigom života svakog čoveka.

Preozbiljni i mrzovoljni bog

Ima osoba koje sve shvaćaju preozbiljno, koje  ne znaju da se šale, koje najčešće izgledaju mrzovoljno sa mnogo elemenata depresivne ličnosti. Takve osobe i Boga doživljavaju kao strašno dalekog, kao nekog ko  ne zna i ne želi da se šali, nekog ko je  nezadovoljan i mrzovoljan jer ljudi ne žive kako bi on to želeo.

dr. sc. Mijo Nikić, dopuštenjem autora preuzeto iz knjige Očima psihologa teologa

Izvor: bitno.net