Prvo čitanje:

Rut 1, 1.3-6.14b-16.22

Noemi se s Rutom Moapkom vrati u Betlehem.

Početak Knjige o Ruti

U one dane kada su vladali suci, nastala glad u zemlji, pa iz Betlehema Judina jedan čovjek ode sa svojom ženom i sa svoja dva sina da se naseli na Moapskim poljanama.

Tada Elimelek, Noemin muž umrije, i ona osta sama sa svoja dva sina. Oni se oženiše Moapkama; jedna se zvala Orpa, a druga Ruta. I tu proboraviše oko deset godina. Onda joj umriješe oba sina, i tako Noemi osta i bez svoja dva sina i bez svoga muža.

Tada se ona diže sa svojim snahama da ode s Moapskih poljana, jer je čula na Moapskim poljanama da je Gospodin pohodio narod svoj i dao mu kruha. Orpa poljubi svoju svekrvu i vrati se, a Ruta ostade s njom.

Noemi joj reče: »Eto vidiš, jetrva se tvoja vratila narodu svome i bogu svome: vrati se i ti za jetrvom svojom!«

A Ruta joj odgovori: »Nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe: jer kamo ti ideš, idem i ja, i gdje se ti nastaniš, nastanit ću se i ja; tvoj narod moj je narod, i tvoj Bog moj je Bog.«

Tako se vrati Noemi s Rutom Moapkom, snahom svojom, s Moapskih poljana. Stigle su u Betlehem baš kad je počela žetva ječma.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 128, 1-5

Pripjev:

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se boji Gospodina!

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina.
Blagoslovio te Gospodin sa Siona
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

Evanđelje:

Mt 22, 34-40

Ljubi Gospodina Boga svojega i bližnjega svoga kao sebe samoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Riječ Gospodnja.