Praznik Gospe Otkupiteljke robova nastao je iz želje da se odbrani ljudska sloboda. Slavi se od 1615. godine, a za to su zaslužni redovnici mercedarijevci, koji su se borili za otkup i oslobođenje onih duša koje su Saraceni porobili. Papa Inocent XI. proširuje ovaj praznik na celu Španiju, a Inocent XII. na celu Crkvu 1696. godine. Reformom kalendara 1969. godine taj praznik je ipak spušten na nivou biskupija, tako da se posebno slavi u Barseloni i u Španiji uopšte, dok je skoro nepoznat drugde. Praznik Gospe Otkupiteljke robova trebalo bi da se slavi i danas jer je toliko nevinih ljudi osuđeno i lišeno slobode. Neka ovaj praznik bude dan ljudskih prava na slobodu.

Po predanju reda mercedarijevaca, Blažena Devica Marija se ukazala 2. avgusta 1218. godine svetom Petru Nolasku, tražeći od njega da uspostavi novi red koji bi se posvetio otkupu robova. Sv. Petar Nolasko je odlučio da se svom snagom bori za oslobođenje robova. Bio je spreman da da život za spas svoje braće i sestara. Aragonski Kralj Jakov I i sveti dominikanac sveti Rajmund Penjafortski bili su njegovi prvi vredni saradnici. Tako je Sveti Petar Nolasko osnovao red Majke Božije de Mercede za otkup robova 1218. u Barseloni. Redovnici tog reda se zavetuju da će dati svoje živote za otkup robova. Papa Grgur IX. odobrio je red 1235. godine. Uz Božiju pomoć i zagovor Blažene Device Marije, ovi redovnici su uspeli da spasu više od 70 hiljada duša.

Danas ima oko 1.500 redovnika ovog reda, raspoređeni su u 12 provincija, a uglavnom deluju u misijama. Ovaj praznik može biti dan zatočenika i logoraša. Bog nam je dao mnoge svoje darove, a jedan od najvećih je sloboda. Papa Ivan Pavao II. kaže u svojoj enciklici: “Otkupitelj čoveka, došavši na zemlju da otkupi ljudski rod, kao prvu stvar vratio mu je slobodu.”. Gospu od Otkupljenja najviše štuju vernici u španskim provincijama Aragoniji i Kataloniji i u Latinskoj ili Južnoj Americi.

U ikonografiji se Gospa od Otkupljenja najčešće prikazuje u raskriljenom plaštu, koji sa svake strane drži  po jedan anđeo, a unutar plašta kleče vernici, redovnici mercedarijevci, sveci, crkveni velikodostojnici i drugi, sa simbolikom da ih Devica Marija na takav način uzima u svoju zaštitu.