Danas proslavljamo Sv. Kvirina, sisačkog biskupa i mučenika, koji je ostavio dubok trag u hrvatskom narodu i hrvatskoj Crkvi. Najstariji podatak o njegovom mučeništvu imamo od svetog Jeronima koji  se poziva na delo Euzebija Cezarejskog iz 309. godine. Biskup u Sisciji, današnjem Sisku, za vreme Dioklecijanovog i Galerijevog progonstva bio je uhvaćen po nalogu namesnika Mm grad Sombatheli. Kada ga je Maksim upitao zašto želi da pobegne, biskup je odgovorio da  je to učinio po naredbi svog Gospodina koji je rekao: „ Ako vas budu progonili u jednom gradu, bežite u drugi.“ „Neću prinositi žrtvu demonima jer je pisano: Svi bogovi ljudi su zli duhovi, i ko žrtvuje bogovima biće iskorenjen.” Upravitelj je zahtevao od biskupa da napusti hrišćansku veru i da štuje rimske bogove i stavlja tamjan na oltar u njihovu čast. Zato što je Kvirin istrajao u svojoj veri, Maksim je naredio da ga bičuju i bacio ga u tamnicu. Legenda kaže da se Kvirin molio za druge zatvorenike u tamnici da bi se obratili u hrišćanstvo. Oko ponoći biskupa je obasjala velika svetlost. To je milostivo protresao i čuvara zatvora. Kvirin ga je poučio veri i krstio ga. Posle smrtne presude, biskupu je oko vrata vezan vodenički kamen i bačen u reku Savu. Uprkos vodeničkom kamenu koji ga je vukao na dno reke, Kvirin je ostao na površini vode veoma dugo i poručio je okupljenima da se ne plaše njegovim primerom. Zatim je nastavio da se moli i jedva je potonuo. Vernici su uspeli da pronađu njegovo telo i da ga sahrane. Ubrzo je u Bavarskoj izgrađena  bazilika, posvećena njemu. Sisačka i Krčka biskupija ga slave kao svog zaštitnika.