Crkveni naučitelj sv. Robert Bellarmin je osavremenio katolicizam i napisao Veliki i Mali katekizam. Rođen je 4. oktobra 1542. godine u Montepulćanu u Italiji, pokrajina Toskana. Obrazovanje je započeo u isusovačkom kolegijumu, a Družbi Isusovoj pridružio se 1560. godine. Deset godina kasnije zaređen je za sveštenika. Posle svešteničkog ređenja radio je kao univerzitetski profesor i propovednik u Luvenu i Rimu.

Robert Bellarmin je bio prvi isusovac koji je uz dozvolu Univerziteta u Luvenu na isusovačkom kolegijumu  javno tumačio tumačio Summu theologiae sv. Tome Akvinskog. Na molbu pape Grgura XIII. Tumačio je Tominu teologiju od 1576. do 1588. godine na Rimskom kolegijumu. Tako je nastalo njegovo čuveno delo Disputationes  koje su protestanti zabranili svojim vernicima da čitaju.

Kao duhovnik, Robert je u Rimskom kolegijumu upoznao Alojzija Gonzagu, za čiju se beatifikaciju kasnije jako zalagao. Na poziv pape Klementa VIII. dolazi u Rim i preuzima mesto papinskog teologa i savetnika Svete službe. Tu je napisao i objavio njegov čuveni Mali katekizam, koji je doživeo oko 400 izdanja na 56 jezika. Njegov rad i trud je nagradio papa Klement VIII. postavivši ga za kardinala. Bio je član više kongregaciju i pokrovitelj Instituta Germanicum.

Preminuo je u Rimu 17. septembra 1621. godine. Proces njegove beatifikacije počeo je već šest godina kasnije, ali ga je za blaženog proglasio tek papa Pio XI. 1923. godine. Isti papa ga je 1930. proglasio za sveca, a godinu dana kasnije i za crkvenog naučitelja. Zaštitnik je kanonskih pravnika, kateheta, katekumena i mnogih biskupija i univerziteta.