Današnje prvo čitanje iz Knjige Ponovljenih zakona stavlja pred nas jednu važnu istinu: glas Gospoda, Boga našeg, otkriven u Njegovim zapovestima i naredbama, nije nam dalek ni tuđ! Naime, Bog je prethodno preko Mojsija otkrio svoj Zakon izabranom narodu. Bog je sklopio savez sa ljudima, a sve odredbe i zakoni, koji su od vitalnog značaja za Jevreje, imaju jedan jedini cilj: da pomognu u očuvanju saveza između Boga i naroda. U tom smislu, Tora (Zakon) je centar života Izraelaca. Ne postoji ništa lepše i važnije od Božijeg Zakona. Zakon je svetinja jer ga je sam Bog dao svom narodu!

Ovaj biblijski fragment danas stoji pred nama kao opomena za ljude koji su se udaljili od Boga. Ova zapovest koju vam danas dajem nije vam preteška niti je daleko od vas. (…) reč ti je blizu, u tvojim ustima i u tvom srcu. Božja reč, ili Božji zakon, nije daleka stvarnost. Upravo zato što je Božija, a ne ljudska, večna, ne prolazna, trajna i nepromenljiva – sposobna da menja i preobražava živote ljudi! Tako nam je blizu: u tvojim ustima i u tvom srcu. Bog nam je to dao i ona neprestano odjekuje u unutrašnjosti našeg bića. Štaviše, ono je sposobno da oživi naše srce, kako nas uči današnji Psalam 69.

Ali Božji Zakon nužno traži svoje konkretno ostvarenje: reč ti je blizu, u tvojim ustima i u tvom srcu, da je ispuni! Božji zakon se ne tiče samo mene kao da sam izolovan od svih ostalih. Reč Božija, ako iskreno tražim i volim Gospoda, donosi i vidljive plodove u mom životu. Međutim, bukvalno poštovanje zapovesti nikada ne može uroditi pravim plodom niti nas učiniti potpuno srećnim. Tada čovek postaje rob namirnica. Naprotiv, ljubav je centar, pravi smisao i ispunjenje svakog zakona.

U tom svetlu razumemo i današnji fragment Jevanđelja. U razgovoru sa jevrejskim advokatom, Isus razvija parabolu o milosrdnom Samarićaninu koji je, iako ne pripada jevrejskom narodu, pokazao milost prema čoveku u nevolji. U liku ovog Samarjanina otkrivamo kako se Božja reč sprovodi u delo i kako se Božji zakon zaista živi i ostvaruje.

Papa Franja kaže da nas ova parabola uči da saosećamo sa drugima! I to upravo u ovom vremenu kada čovek sve više gleda samo na sebe, na svoju korist i svoje interese. Umeti da prepoznamo samog Boga u drugima – to je zadatak koji Isus postavlja pred nas. To je zadatak koji želi da nas nauči i osposobi u jednoj velikoj istini: kako da vidljivo i konkretno živimo i ostvarujemo reč Božiju!